Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego KERN

 


INFORMACJE OGÓLNE

Sklep Internetowy KERN (dalej: "Sklep KERN"), działający na domenie: http://kern.net.pl, prowadzony jest przez: FHU KERN Tomasz Kasiłowski, ul. Spacerowa 40, 05-230 Kobyłka, NIP: 7591415505, REGON 550734153, zgodnie z wpisami do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Niniejszy Regulamin (dalej "Regulamin") skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu KERN. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu KERN, w tym dokonywania rejestracji i składania zamówień, oraz zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet. Treść Regulaminu każdy Klient może pozyskać, odtwarzać i utrwalać w dowolnym momencie, poprzez "kliknięcie" linku "Regulamin" umieszczonego na stronie internetowej Sklepu KERN.

Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sklepem KERN w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@kern.net.pl, za pośrednictwem strony internetowej http://sklep-kern.pl poprzez wypełnienie formularza w zakładce "Kontakt" oraz telefonicznie dzwoniąc na numer: (22) 786-23-29 w godz. 08:00-16:00 w dni robocze. Adres do korespondencji: ul. Spacerowa 40, 05-230 Kobyłka. Przedmiotem działalności Sklepu KERN jest sprzedaż asortymentu kosmetyczno - fryzjerskiego za pośrednictwem strony internetowej http://kern.net.pl Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu KERN. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu KERN są fabrycznie nowe, wolne od wad i są objęte gwarancją realizowaną przez Sklep KERN lub autoryzowane punkty producenta.

Sklep KERN informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach opisanych chociażby w opracowaniu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Departament Inspekcji Handlowej oraz Departamentu Polityki Konsumenckiej i Europejskiego Centrum Konsumenckiego ECK Polska pt. Poradnik dla Konsumentów. Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich w Polsce (Warszawa, kwiecień 2014 r.).

REJESTRACJA

W celu dokonywania zakupów w Sklepie KERN wymagana jest rejestracja, która polega na utworzeniu w systemie Sklepu KERN konta Klienta. Rejestracji można dokonać poprzez stronę internetową Sklepu KERN, wypełniając formularz rejestracyjny. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje poprzez wskazanie imienia i nazwiska (nazwy firmy), danych teleadresowych (adres, adres e-mail, telefon), danych do logowania w systemie (nazwy użytkownika oraz indywidualnego hasła dostępu). Podczas procedury rejestracyjnej Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu dokonania rejestracji.

Warunkiem skutecznej rejestracji oraz korzystania z usług Sklepu KERN jest zapoznanie się z Regulaminem Sklepu KERN i jego akceptacja. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz potwierdzeniu faktu zapoznania się z Regulaminem Sklepu KERN i jego akceptacji, na podany przez Klienta adres e-mail przesyłane jest potwierdzenie rejestracji i założenia konta Klienta. Konto Klienta staje się aktywne po "kliknięciu" linku zawartego w przesłanym potwierdzeniu. Rejestracja w Sklepie KERN, jak również przeglądanie oferty Sklepu KERN są nieodpłatne.

Usunięcie konta Klienta następuje po złożeniu przez Klienta wniosku o jego usunięcie. Wniosek o usunięcie konta można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@kern.net.pl, za pośrednictwem strony internetowej http://kern.net.pl poprzez wypełnienie formularza w zakładce "Kontakt", a także drogą pocztową na adres: ul. Spacerowa40, 05-230 Kobyłka.

DOKONYWANIE ZAKUPÓW

Dokonywanie zakupów możliwe jest po zalogowaniu do Sklepu KERN przy użyciu podanego w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail oraz wpisaniu indywidualnego hasła dostępu. Sklep KERN przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku.

W celu dokonania zamówienia należy, zgodnie ze wskazówkami podawanymi w kolejnych etapach składania zamówienia: - dokonać wyboru produktów (wraz z podaniem ich liczby) z dostępnej oferty Sklepu KERN (poprzez "dodaj do koszyka"); - wskazać adres dostawy; - wybrać sposób płatności; - zaakceptować koszt wysyłki; - potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem Sklepu KERN i jego akceptacji,, - zatwierdzić i przesłać zamówienie poprzez naciśnięcie na przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty". Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu KERN w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

W trakcie procedury składania zamówienia - aż do momentu naciśnięcia na przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty", Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, miejsca dostarczenia towaru, sposobu płatności. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia przyciskiem "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem KERN a Klientem. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail, automatycznie generowany przez Sklep KERN, list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.

PŁATNOŚCI

Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki. Cena poszczególnych produktów prezentowana w Sklepie KERN jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce i nie obejmuje kosztów wysyłki. W przypadku gdy wartość zamówienia przekracza 300zł netto (369 brutto), dotyczy paczek standardowych do 30kg, towar dostarczany jest do Klienta na koszt Sklepu KERN. W pozostałych przypadkach koszty wysyłki towaru ponosi w całości Klient. Towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD według następującego cennika: - paczka do 30 kg - 18,00zł (przedpłata) - paczka do 30 kg - 25,00zł (za pobraniem) W przypadku paczek niestandardowych koszt przesyłki prezentuje się następująco: -paleta do 400kg, DPD, 99zł brutto -paleta do 700kg, spedycja, 145zł brutto Koszt wysyłki każdorazowo podawany jest i akceptowany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie: a) gotówką - spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy (płatność za pobraniem przy odbiorze), b)przelewem bankowym na rachunek bankowy Sklepu KERN przed dostawą (przedpłata na konto bankowe). Numer rachunku bankowego Sklepu KERN, na który należy uiścić płatność każdorazowo podawany jest w treści otrzymywanego przez Klienta listu elektronicznego ze szczegółami zamówienia. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sklepu KERN w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, spowoduje rozwiązanie umowy zwartej między Klientem a Sklepem KERN. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar. O kolejności realizacji zleceń decyduje kolejność wpłat należności za towar, a nie kolejność składanych zamówień.

DOSTAWA I ODBIÓR Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Termin realizacji złożonych przez Klientów zamówień wynosi: a) w przypadku wyboru przez Klienta metody płatności za pobraniem przy odbiorze - 4 dni robocze od daty złożenia zamówienia; b) w przypadku wyboru przez Klienta metody w formie przedpłaty na konto bankowe - 5 dni roboczych od daty zaksięgowania pełnej należnej kwoty na rachunku bankowym Sklepu KERN. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy wypełnić podczas składania zamówienia pole "Uwagi", wskazując dokładne dane do faktury. W przypadku nie odebrania przesyłki przez klienta kwota zwracana za zamówienie będzie pomniejszona o koszt przesyłki poniesiony przez Sklep KERN.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, liczonym od dnia dostarczenia produktu konsumentowi (objęcia produktu w posiadanie przez Klienta). Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta, będącego konsumentem poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: FHU KERN Tomasz Kasiłowski, ul. Spacerowa 40, 05-230 Kobyłka lub skierowanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@kern.net.pl. Formularz oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz jest udostępniany w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient, będący konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Sklep KERN niezwłocznie przesyła Klientowi, będącemu konsumentem potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Klienta adres e-mail. Klient, będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: - dodatkowych koszów poniesionych w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep KERN oraz - bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), - kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, to jest - w wysokości W przypadku skorzystania przez Klienta, będącego konsumentem z prawa odstąpienia od umowy, jest obowiązany zwrócić do Sklepu KERN towar niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni na adres: ul. Spacerowa 40, 05-230 Kobyłka Klient, będący konsumentem może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sklep KERN, przy zachowaniu w/w terminu. Dla zachowania w/w terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient, będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sklepu KERN w stanie nie zniszczonym. Klient, będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sklep KERN nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta, będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 6. Sklep KERN dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Klientowi, będącemu konsumentem w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 14. W przypadku uszkodzenia paczki w transporcie, prosimy o sprządzenie protokołu uszkodzenia z dniem doręczenia, w innym przypadku reklamacja może nie zostać rozpatrzona pozytywnie.

REKLAMACJE Gdy towar posiada wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów o rękojmi zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) Klient ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi. W takiej sytuacji Klient powinien zakupiony towar odesłać do Sklepu KERN na adres: FHU KERN Tomasz Kasiłowski, ul. Spacerowa 40, 05-230 Kobyłka. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis stwierdzonych wad. Dodatkowe dołączenie dowód zakupu towaru lub jego kopii pozwoli na sprawniejsze załatwienie reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep KERN przesyłki z reklamowanym towarem. W tym samym terminie Klient powinien zostać powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W razie uwzględnienia reklamacji Sklep KERN niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny Sklep KERN niezwłocznie zwróci Klientowi należność stanowiących cenę sprzedaży zakupionych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sklep KERN nie udziela gwarancji, natomiast w pewnych wypadkach produkty sprzedawane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim wypadku szczegółowe warunki gwarancji wynikają z treści oświadczenia gwarancyjnego dołączonego do produktu.

DANE OSOBOWE Dane osobowe przekazane przez Klienta w związku z rejestracją w Sklepie KERN i złożeniem zamówienia przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Administratorem danych osobowych jest FHU KERN Tomasz Kasiłowski. Dane osobowe Klientów podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić bądź utrudnić prawidłową realizację zamówienia. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wszelkie wnioski w tym zakresie należy zgłaszać na adres FHU KERN Tomasz Kasiłowski, ul. Spacerowa 40, 05-230 Kobyłka lub kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@kern.net.pl.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE O każdej zmianie Regulaminu Sklep KERN powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

FORMULARZ ZWROTU - do pobrania